Par mums

LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAS mērķi:

uz interešu pamata apvienot visus tos, kuri vēlas apgūt Latgales kultūras mantojumu un attīstīt tās kultūras tradīcijas, stiprināt latgaliešu valodas funkcionalitāti;

sekmēt latgaliešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, tradīciju apzināšanu un attīstīšanu, latviešu kultūras procesā integrētas latgaliešu autonomas kultūrvides veidošanu;

veicināt latgaliešu runas un rakstu valodas izkopšanu un attīstību;

veicināt gan Republikā, gan ārpus tās robežām dzīvojošo latgaliešu sakarus, saprašanos un tuvināšanos.

LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAS darbība:

dažādu kultūrizglītojošu pasākumu rīkošana;

latgaliešu valodas un kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšana un apmācība;

periodisko un citu iespieddarbu izdošanas organizēšana;

Latgales reģiona dabas, vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanas un atjaunošanas veicināšana;

mākslinieciskās un saimnieciskās pašdarbības kolektīvu veicināšana;

sadarbība ar Baznīcu, piedalīšanās labdarības pasākumos.

BIEDRĪBAS STATŪTI

LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētāja Ilga Šuplinska (no 12.06.2022.)

valdes priekšsēdētājas vietniece Līvija Plavinska

valdes loceklis Juris Viļums

valdes loceklis Jāzeps Buļs

valdes locekle Ērika Teirumnieka

Ieskats biedrības vēsturē:

Latgaliešu kultūras biedrība ir viena no aktīvākajām latgaliešu biedrībām – Latgales vēstures un kultūras vēstures mantojuma apzinātāja un saglabātāja, Pasaules latgaliešu saietu organizētāja, kultūrizglītojošā darba darītāja.

Latgaliešu kultūras biedrība (agrākais nosaukums – Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība) dibināta 1989. gadā. Biedrībā aktīvi darbojas 40-50 biedru. 2005. gadā biedrība dabūjusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Biedrības darbības sasniegumu pamatā ir tās vadītāju nesavtīgais darbs (biedrību vadījuši aktīvi kultūras un sabiedriskie darbinieki Pēteris Keišs, Anna Rancāne), augsti paceltie biedrības mērķi (pieminekļu uzstādīšana un tml.), dažādu pasākumu organizēšana, darbības vietas simboliskums: Rēzekne – Latgales sirds.

Biedrība ir devusi būtisku ieguldījumu Latgales vēstures un kultūras vēstures mantojuma apzināšanā: grāmatu izdošana, krucifiksu atjaunošana Latgalē, ekspedīcijas organizēšana F.Kempa mirstīgos atlieku pārvešanai no Sibīrijas uz dzimteni, pasakoties biedrības iniciatīvai un atbalstam, Rēzeknē ir uzstādīti nozīmīgi un mākslinieciski augstvērtīgi pieminekļi: atjaunotais Latgales atbrīvošanas un vienotības ar pārējo Latviju piemineklis “Vienoti Latvijai” (Latgales Māra, 1992), piemineklis N.Rancānam (2002), F.Trasunam (2009), O.Kūkojam (2012), piemiņas plāksnes latgaliešu sabiedriskajiem darbiniekiem un politiķiem V.Rubuļam (1995), F.Kempam, akadēmiķim A.Nikonovam (2012).